Zapraszamy do pracu w TOPSIL GLOBAL, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.

Aktualnie poszukujemy

Szef produkcji

Funkcja – Wymagania

 • Wykształcenie. wyższe lub średnie techniczne z min 3-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku szefa ds. produkcji.
 • Doświadczenie: Co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w spółce o profilu produkcyjnym, doświadczenie w branży B2B

Umiejętności:

 • Praktyczna znajomość oprogramowania klasy ERP, MES
 • Znajomość oprogramowania użytkowego w stopniu zaawansowanym (Excel, Word, Power Point, Outlook )
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego (zwłaszcza business English)

Kompetencje:

 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Odporność na stres
 • Zorientowanie na wynik
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Znajomość Polityki, celów, zadań i dokumentacji ZSZ TOPSIL

Zakres odpowiedzialności

 • Pełne i terminowe wykonanie wszelkich zadań nałożonych na kierowane komórki organizacyjne
 • Terminową i prawidłową realizację przydzielonych zadań, obowiązków i uprawnień,
 • Wyniki zawodowe podległych pracowników oraz przestrzeganie przez nich dyscypliny pracy,
 • Stwarzanie zgodnych z przepisami BHP i PPOŻ warunków pracy i dbałość o odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy,
 • Przestrzeganie przez podległych pracowników przepisów BHP i PPOŻ, a w przypadku wystąpienia w tym zakresie zaniedbań, natychmiastowego podejmowania przedsięwzięć mających na celu ich likwidację,
 • Wysoką jakość świadczonej pracy,
 • Jakość wykonywanej pracy w kierowanych komórkach.
 • Nadzór nad pracą swoich podwładnych
 • Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem i zabezpieczenie go przed zniszczeniem lub kradzieżą
 • Identyfikowanie oraz znajomość i przestrzeganie mających zastosowanie wymagań prawnych dotyczących środowiska, wymagań przepisów prawnych i innych mających zastosowanie do wyrobu
 • Nadzór nad higieną wytwórni, przestrzeganiem zasad HACCP, GHP i GMP
 • Realizację powierzonych celów jakościowych i środowiskowych
 • Poprawność zapisów rozliczających produkcję w systemie ERP
 • Ocena skuteczności szkoleń podległych pracowników.
 • Udział w sympozjach i seminariach dotyczących przetwórstwa tworzyw sztucznych, oraz współpraca z instytucjami  naukowo – badawczymi i zakładami z tych branż.
 • Uczestniczenie w rozmowach z firmami krajowymi i zagranicznymi
 • Nadzór i udział w działaniach dotyczących postępu pro jakościowego i środowiskowego i rozwoju systemu zarządzania
 • Udział w doskonaleniu  Polityki firmy oraz procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania,  związanych głównie z zakresem wykonywanych zadań

Aplikuj

Operator maszyn

Funkcja – Wymagania

 • Wykształcenie: zawodowe lub  średnie techniczne;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z urządzeniami i maszynami produkcyjnymi
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Umiejętności:

 • Praktyczna znajomość obsługi komputera, mile widziana oprogramowania klasy ERP,
 • Ochrony środowiska, ochrony mienia, tajemnicy służbowej, kodeksu pracy;

Kompetencje:

 • Znajomość procedur, instrukcji, zasad higieny, obowiązujących przepisów BHP, p-poż, ochrony środowiska, ochrony mienia, tajemnicy służbowej, kodeksu pracy;
 • Zdolności manualne;
 • Solidność i zaradność;
 • Rzetelność wykonywania pracy;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Odpowiedzialność i komunikatywność;
 • Dyspozycyjność;
 • Znajomość Polityki, celów, zadań i dokumentacji ZSZ TOPSIL

Zakres odpowiedzialności

 • Przygotowanie do pracy maszyn i urządzeń, obsługa i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem następujących maszyn i urządzeń produkcyjnych w sposób zgodny ze standardami panującymi w firmie
 • Rozpisywanie wykonanej pracy w kartach stanowiskowych zgodnie z rzeczywistymi wynikami
 • Dbanie o jakość produkowanych na swoim stanowisku wyrobów
 • Poprawne rozlicznie produkcji w systemie (Softlab)
 • Ewidencja braków, podawanie rzeczywistej ilości powstałych braków podczas wykonywania danego zadania (pracy)
 • Ewidencja braków pod względem jakościowym a mianowicie poprawne identyfikowanie rodzaju wady i rozliczenie ich w sposób zgodny z rzeczywistością dokumentem PROD w systemie, lub (w przypadku braku takiej możliwości) zapisanie ich w karcie selekcji półproduktu/produktu.
 • Poprawne  przekazywanie braków do magazynu, uwzględniając etykietowanie oraz inne ustalenia wewnątrzzakładowe
 • Poprawne, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych przyjmowanie i zdawanie zmiany
 • Dbanie o należyty porządek na stanowisku pracy, utrzymywanie czystości linii, odnotowanie zapisów w dokumentach produkcyjnych
 • Bezwzględne informowanie przełożonego o zaistniałych wypadkach w pracy bez względu, na którym stanowisku one miały miejsce
 • Niezwłoczne informowanie przełożonego o problemach w realizacji zadań, w szczególności o powstałych awariach maszyn, narzędzi (form), dużej ilości braków
 • Poprawna identyfikacja wyrobów, etykietowanie zgodne z zawartością oraz zgadzające się z dokumentem rozliczającym produkcję w systemie
 • Bezwzględna identyfikacja wszystkich wyrobów (kartonów) poświadczająca  osobę wykonującą dany produkt (pieczątka operatora)
 • Obsługa pieców do wygrzewania, uzupełnianie  dokumentacji do wygrzewania zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami i standardami
 • Pakowanie wyrobów gotowych do opakowań zbiorczych (kartonów) i oznakowywanie ich zgodnie ze standardami
 • Wykonywanie operacji technologicznych produkowanych wyrobów: przygotowywanie mieszanek, pakowanie, etykietowanie, paletowanie.
 • Kontrola zawartości produktu końcowego w opakowaniu jednostkowym (KTP).
 • Prowadzenie zapisów z wykonanych czynności;
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur, instrukcji i planów higieny;
 • Przestrzeganie zasad higieny, obowiązujących przepisów BHP, p-ppoż., ochrony środowiska, ochrony mienia, tajemnicy służbowej, kodeksu pracy

Aplikuj

Magazynier

Funkcja – Wymagania

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie: co najmniej półroczne doświadczenie magazynowe.
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Umiejętności:

 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość programów magazynowych
 • Znajomość problemów związanych z pracami magazynowymi
 • Uprawnienia na wózki jezdniowe
 • Umiejętność pracy w zespole

Kompetencje:

 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Otwartość na zmiany
 • Zorientowanie na klienta wewnętrznego
 • Znajomość Polityki, celów, zadań i dokumentacji ZSZ TOPSIL

Zakres odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność za powierzone materiały oraz pomieszczenia magazynowe
 • Przyjmowanie i oznakowywanie towarów dostarczonych do magazynu, kontrola ilości i jakości przyjmowanych materiałów, sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie dowodów i podpisywanie dokumentów wejścia/wyjścia.
 • Rozmieszczenie i ułożenie przyjętych towarów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą
 • Stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych utrzymywanie porządku w magazynie,
 • Prawidłowe wydawanie towarów na podstawie odpowiednich dokumentów rozchodowych
 • Przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji i porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych,
 • Organizowanie prawidłowego i racjonalnego przebiegu pracy
 • Sprawdzanie rzetelności i prawidłowości ustaleń, obliczeń, podpisywanych przez siebie dokumentów, sprawozdań, pism, informacji  itp.
 • Sukcesywne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, stosowanie w praktyce nowych rozwiązań
 • Znajomość aspektów środowiskowych występujących na stanowisku pracy oraz dążenie do minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 • Znajomość polityki firmy oraz procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania związanych z zakresem wykonywanych zadań
 • Prawidłowa gospodarka odpadami, segregacja odpadów, przestrzeganie aspektów środowiskowych
 • Przestrzegania zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło)
 • Organizowanie wysyłki wyrobów do utylizacji
 • Przygotowywanie, oznakowywanie oraz załadunek wyrobów gotowych, prowadzenie prawidłowej dokumentacji wysyłkowej
 • Poprawność zapisów w systemie ERP
 • Kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym,
 • Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji stanów magazynowych oraz innych wymaganej ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań,
 • Rozliczanie się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji
 • Organizowanie bieżącej kontroli prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem

Aplikuj

Technolog

Funkcja – Wymagania

 • Wykształcenie: wyższe z branży chemicznej lub przetwarzania tworzyw sztucznych
 • Doświadczenie: przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Umiejętności:

 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość budowy form wtryskowych
 • Umiejętność czytania rusunku technicznego
 • Wiedza na temat procesu i organizacji produkcji
 • Znajomość procesu przetwarzania tworzyw sztucznych w procesie wtrysku i wytłaczania
 • Umiejętność pracy w zespole

Kompetencje:

 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Otwartość na zmiany
 • Zorientowanie na klienta wewnętrznego
 • Znajomość Polityki, celów, zadań i dokumentacji ZSZ TOPSIL

Zakres odpowiedzialności

 • Opracowywanie i aktualizacja kart technologicznych oraz instrukcji stanowiskowych
 • Wdrażanie nowych wyrobów do produkcji
 • Zarządzanie zgodnością wyrobów z wymaganiami specyfikacji klientów
 • Sterowanie istniejącymi procesami produkcyjnymi
 • Nadzorowanie wdrażania nowych linii technologicznych lub modyfikację już istniejących
 • Opracowywanie i aktualizacja technologii, instrukcji, norm zużycia materiałów
 • Analizowanie i rozwiązywanie problemów technologicznych mających wpływ na jakość wyrobów, koszty produkcji oraz środowisko naturalne i wnioskowanie zmian w tych sferach
 • Przestrzeganie procedur ISO 13485 obowiązujących w firmie
 • Kontrola aktualności dokumentacji użytkowej w nadzorowanych procesach i jej aktualizacja
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i nadzorowanie gospodarki odpadami oraz prowadzenie sprawozdawczości
 • Uczestniczenie w rozmowach z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych dostarczających materiały i środki pomocnicze oraz urządzenia stosowane w procesie wtrysku oraz wytłaczania
 • Analiza aspektów środowiskowych przy projektowaniu i zmianach w procesie produkcyjnym
 • Zespołowe opracowywanie FMEA, planów kontroli i innych dokumentów wymaganych przez proces lub klienta
 • Przestrzeganie aspektów środowiskowych oraz segregacji odpadów
 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu reklamacji klientów
 • Udział w projektowaniu i wdrażaniu formowników

Aplikuj