Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym

Topsil Global

REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Topsil Global działający pod adresem  ul. Graniczna 6, 96-321 Słubica B (dalej zwany Sklepem) jest prowadzony przez Topsil Sp. z o.o. sp. k. ul. Henryka Pobożnego 18, 02-496 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 609.000 PLN, NIP: 522-000-51-20 , Regon: 002170597.
 2. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczą konsumentów w zakresie wyraźnie wskazanym w Regulaminie.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sklepem w sposób opisany w Regulaminie,  tel.: 48-46-858-10-40 , fax:48-46-858-10-41, e-mail: sklep@topsilglobal.com, adres pocztowy: ul. Graniczna 6, 96-321 Słubica B .

§2. Zasady składania zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny podanej przy nazwie towaru.
 2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Topsil Global. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep. Zamówienia, w których dane Kupującego będą nieprawdziwe lub niepełne, nie będą realizowane. W przypadku płatności przelewem bankowym numer zamówienia należy podać w tytule przelewu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest aktualnie dostępny w magazynie Sklepu. Kupujący jest niezwłocznie informowany jeżeli całość lub część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna. Po uzyskaniu takiej informacji, Kupujący decyduje o dalszym sposobie realizacji zamówienia (zrealizowane częściowo, anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia towaru przez Sklep).

§3. Cena towaru

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych.
 2. Każdy towar opatrzony jest brutto.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

§4. Zasady wysyłki

 1. Towar może zostać dostarczony za pośrednictwem:
  a) Przesyłka kurierska UPS do 5  kg wagi 13,99 zł brutto.
  b) Przesyłka kurierska – pobranie UPS do 5 kg wagi 21,20  zł brutto.
  c) Przesyłka kurierska UPS od 5  kg do 10 kg wagi 20 zł brutto.
  d) Przesyłka kurierska – pobranie UPS od 5  kg do 10 kg wagi 25 zł brutto.
 2. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Wyboru sposobu dostawy należy dokonać podczas składania zamówienia.
 3. Jeżeli kwota jednorazowego zamówienia na terenie Polski przekroczy 299,00 zł brutto koszty wysyłki kurierem, niezależnie od wybranego sposobu dostarczenia, pokrywa Sklep.
 4. W przypadku zamówienia o szacowanej wadze powyżej 10 kg, szczegóły dostawy  zgodnie z Regulaminem przewozów UPS.

§5. Formy płatności

Sklep oferuje następujące formy i terminy płatności:

 1. Przelewem na konto w  Deutsche Banku, numer konta 88 1910 1123 2404 1678 2121 0001.
 2. Za pobraniem – Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze kurierowi.
 3. Poprzez system płatności PayU w momencie złożenia zamówienia.
 4. Dla wysyłek poza granicę Polski przelewem na konto  Deutsche Bank Polska SA
  SWIFT: DEUTPLPX
  Nr konta EUR: PL61 1910 1123 2404 1678 2121 0002 przeliczone według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego transakcji.

§6. Realizacja zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
  a) w przypadku płatności przelewem  – z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sklepu.
  b) w przypadku płatności za pobraniem  z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.
  c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta).
 2. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. Sklep realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Kuriera(na adres wskazany w zamówieniu) lub poprzez odbiór własny pod adresem:  ul. Graniczna 6, 96-321 Słubica B. Odbiór własny po uzgodnieniu daty odbioru oraz zapłatę w formie potwierdzonego  przelewu bankowego.
 4. Sklep realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. O wysokości opłaty w takim wypadku Kupujący zostanie powiadomiony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 6. Sklep wystawia za zakupiony towar fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Sklep jest zobowiązany do dostarczeniu towaru bez wad.

§7. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: ustawa), Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Bieg terminu do odstąpienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu i powinien zostać wysłany na adres Sklepu ul. Graniczna 6, 96-321 Słubica B, bądź drogą e-mailową: sklep@topsilglobal.com .
 3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Sklep odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.
 10. W przypadku gdy opakowanie przesyłki dostarczonej do Kupującego posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.
 11. Składając reklamację zakupionych towarów Kupujący powinien podać dokładny opis wady towaru, okoliczności jej wystąpienia, załączyć oryginalny dowód zakupu oraz wskazać rachunek bankowy na który miałyby zostać ewentualnie przelane środki pieniężne.
 12. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Sklep podejmuje wszelkie dostępne działania w celu zapewnienia poprawności działania sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Kupujących.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji przysługuje Kupującemu w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości powinny być zgłaszane pisemnie na adres Sklepu, ul. Graniczna 6, 96-321 Słubica B, bądź drogą e-mail: slep@topsilglobal.com, fax: : 48-46-858-10-41
 3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Kupującemu w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacja złożona po upływie wskazanego terminu może zostać pozostawiona bez rozpoznania, o czym Sklep niezwłocznie powiadomi Kupującego. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpoznana przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sklepu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie poinformuje Kupującego.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach handlowych (informowanie o ofercie i promocjach).
 2. Administratorem danych osobowych jest Topsil Sp. z o.o. sp. k. ul. Henryka Pobożnego 18, 02-496 Warszawa.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§10. Odpowiedzialność

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność sklepu z powodu siły wyższej, a także z powodu działań lub zaniechań Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność.
 3. Sklep zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności sklepu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego.

§11. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji

 1. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu powinien dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie (np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej) odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 2. Skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Sklep i po wyrażeniu zgody przez Sklep.

§12. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2015 roku. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, wiążące dla Kupującego są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia

 

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Topsil Sp. z o.o. sp. k. ul. Graniczna 6, 96-321 Słubica B, tel.: 48-46-858-10-40, e-mail: sklep@topsilglobal.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy (format PDF)