Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o międzynarodowym zasięgu. Naszą przewagę konkurencyjną budujemy na technologiach i innowacyjności, a nie na niskich kosztach pracy. Jeśli lubisz nowe wyzwania, tworzyć coś z niczego, potrafisz wziąć odpowiedzialność za projekt i wykazujesz się samodzielnością, dołącz do nas.

Aktualnie poszukujemy

Operator maszyn

Funkcja – Wymagania

 • Wykształcenie: zawodowe lub  średnie techniczne;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z urządzeniami i maszynami produkcyjnymi
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Umiejętności:

 • Praktyczna znajomość obsługi komputera, mile widziana oprogramowania klasy ERP,
 • Ochrony środowiska, ochrony mienia, tajemnicy służbowej, kodeksu pracy;

Kompetencje:

 • Znajomość procedur, instrukcji, zasad higieny, obowiązujących przepisów BHP, p-poż, ochrony środowiska, ochrony mienia, tajemnicy służbowej, kodeksu pracy;
 • Zdolności manualne;
 • Solidność i zaradność;
 • Rzetelność wykonywania pracy;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Odpowiedzialność i komunikatywność;
 • Dyspozycyjność;
 • Znajomość Polityki, celów, zadań i dokumentacji ZSZ TOPSIL

Zakres odpowiedzialności

 • Przygotowanie do pracy maszyn i urządzeń, obsługa i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem następujących maszyn i urządzeń produkcyjnych w sposób zgodny ze standardami panującymi w firmie
 • Rozpisywanie wykonanej pracy w kartach stanowiskowych zgodnie z rzeczywistymi wynikami
 • Dbanie o jakość produkowanych na swoim stanowisku wyrobów
 • Poprawne rozlicznie produkcji w systemie (Softlab)
 • Ewidencja braków, podawanie rzeczywistej ilości powstałych braków podczas wykonywania danego zadania (pracy)
 • Ewidencja braków pod względem jakościowym a mianowicie poprawne identyfikowanie rodzaju wady i rozliczenie ich w sposób zgodny z rzeczywistością dokumentem PROD w systemie, lub (w przypadku braku takiej możliwości) zapisanie ich w karcie selekcji półproduktu/produktu.
 • Poprawne  przekazywanie braków do magazynu, uwzględniając etykietowanie oraz inne ustalenia wewnątrzzakładowe
 • Poprawne, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych przyjmowanie i zdawanie zmiany
 • Dbanie o należyty porządek na stanowisku pracy, utrzymywanie czystości linii, odnotowanie zapisów w dokumentach produkcyjnych
 • Bezwzględne informowanie przełożonego o zaistniałych wypadkach w pracy bez względu, na którym stanowisku one miały miejsce
 • Niezwłoczne informowanie przełożonego o problemach w realizacji zadań, w szczególności o powstałych awariach maszyn, narzędzi (form), dużej ilości braków
 • Poprawna identyfikacja wyrobów, etykietowanie zgodne z zawartością oraz zgadzające się z dokumentem rozliczającym produkcję w systemie
 • Bezwzględna identyfikacja wszystkich wyrobów (kartonów) poświadczająca  osobę wykonującą dany produkt (pieczątka operatora)
 • Obsługa pieców do wygrzewania, uzupełnianie  dokumentacji do wygrzewania zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami i standardami
 • Pakowanie wyrobów gotowych do opakowań zbiorczych (kartonów) i oznakowywanie ich zgodnie ze standardami
 • Wykonywanie operacji technologicznych produkowanych wyrobów: przygotowywanie mieszanek, pakowanie, etykietowanie, paletowanie.
 • Kontrola zawartości produktu końcowego w opakowaniu jednostkowym (KTP).
 • Prowadzenie zapisów z wykonanych czynności;
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur, instrukcji i planów higieny;
 • Przestrzeganie zasad higieny, obowiązujących przepisów BHP, p-ppoż., ochrony środowiska, ochrony mienia, tajemnicy służbowej, kodeksu pracy

Aplikuj

Magazynier

Funkcja – Wymagania

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie: co najmniej półroczne doświadczenie magazynowe.
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Umiejętności:

 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość programów magazynowych
 • Znajomość problemów związanych z pracami magazynowymi
 • Uprawnienia na wózki jezdniowe
 • Umiejętność pracy w zespole

Kompetencje:

 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Otwartość na zmiany
 • Zorientowanie na klienta wewnętrznego
 • Znajomość Polityki, celów, zadań i dokumentacji ZSZ TOPSIL

Zakres odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność za powierzone materiały oraz pomieszczenia magazynowe
 • Przyjmowanie i oznakowywanie towarów dostarczonych do magazynu, kontrola ilości i jakości przyjmowanych materiałów, sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie dowodów i podpisywanie dokumentów wejścia/wyjścia.
 • Rozmieszczenie i ułożenie przyjętych towarów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą
 • Stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych utrzymywanie porządku w magazynie,
 • Prawidłowe wydawanie towarów na podstawie odpowiednich dokumentów rozchodowych
 • Przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji i porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych,
 • Organizowanie prawidłowego i racjonalnego przebiegu pracy
 • Sprawdzanie rzetelności i prawidłowości ustaleń, obliczeń, podpisywanych przez siebie dokumentów, sprawozdań, pism, informacji  itp.
 • Sukcesywne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, stosowanie w praktyce nowych rozwiązań
 • Znajomość aspektów środowiskowych występujących na stanowisku pracy oraz dążenie do minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 • Znajomość polityki firmy oraz procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania związanych z zakresem wykonywanych zadań
 • Prawidłowa gospodarka odpadami, segregacja odpadów, przestrzeganie aspektów środowiskowych
 • Przestrzegania zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło)
 • Organizowanie wysyłki wyrobów do utylizacji
 • Przygotowywanie, oznakowywanie oraz załadunek wyrobów gotowych, prowadzenie prawidłowej dokumentacji wysyłkowej
 • Poprawność zapisów w systemie ERP
 • Kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym,
 • Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji stanów magazynowych oraz innych wymaganej ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań,
 • Rozliczanie się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji
 • Organizowanie bieżącej kontroli prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem

Aplikuj

Technolog

Funkcja – Wymagania

 • Wykształcenie: wyższe z branży chemicznej lub przetwarzania tworzyw sztucznych
 • Doświadczenie: przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Umiejętności:

 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość budowy form wtryskowych
 • Umiejętność czytania rusunku technicznego
 • Wiedza na temat procesu i organizacji produkcji
 • Znajomość procesu przetwarzania tworzyw sztucznych w procesie wtrysku i wytłaczania
 • Umiejętność pracy w zespole

Kompetencje:

 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Otwartość na zmiany
 • Zorientowanie na klienta wewnętrznego
 • Znajomość Polityki, celów, zadań i dokumentacji ZSZ TOPSIL

Zakres odpowiedzialności

 • Opracowywanie i aktualizacja kart technologicznych oraz instrukcji stanowiskowych
 • Wdrażanie nowych wyrobów do produkcji
 • Zarządzanie zgodnością wyrobów z wymaganiami specyfikacji klientów
 • Sterowanie istniejącymi procesami produkcyjnymi
 • Nadzorowanie wdrażania nowych linii technologicznych lub modyfikację już istniejących
 • Opracowywanie i aktualizacja technologii, instrukcji, norm zużycia materiałów
 • Analizowanie i rozwiązywanie problemów technologicznych mających wpływ na jakość wyrobów, koszty produkcji oraz środowisko naturalne i wnioskowanie zmian w tych sferach
 • Przestrzeganie procedur ISO 13485 obowiązujących w firmie
 • Kontrola aktualności dokumentacji użytkowej w nadzorowanych procesach i jej aktualizacja
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i nadzorowanie gospodarki odpadami oraz prowadzenie sprawozdawczości
 • Uczestniczenie w rozmowach z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych dostarczających materiały i środki pomocnicze oraz urządzenia stosowane w procesie wtrysku oraz wytłaczania
 • Analiza aspektów środowiskowych przy projektowaniu i zmianach w procesie produkcyjnym
 • Zespołowe opracowywanie FMEA, planów kontroli i innych dokumentów wymaganych przez proces lub klienta
 • Przestrzeganie aspektów środowiskowych oraz segregacji odpadów
 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu reklamacji klientów
 • Udział w projektowaniu i wdrażaniu formowników

Aplikuj